Aviso legal

1. Obxecto

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.conmoitamiga.org, do cal é titular a Asociación Cultural Con Moita Miga (en diante, CMM).
A efectos de dar efectivo cumprimento ao disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o nome do titular deste sitio web é “Asociación Cultural con Moita Miga”, cos seguintes datos de identificación:

  • Domicilio fiscal e sede social: Rúa Madrid R52, 16C -­ 5ºC Fontiñas, Santiago de Compostela (C.P. 15704), A Coruña.
  • Mail: conmoitamiga@gmail.com.

CMM é unha asociación sen ánimo de lucro constituída ao amparo da lexislación autonómica de Galicia e a lexislación española e inscrita no Rexistro de Asociacións da Comunidade de Galicia co nº 18011 – en data 19/11/2013.
CMM, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que se pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico así como as previstas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto cales son as condicións de uso do sitio web.
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí contempladas, así como a calquera outras disposicións legais que resulten de aplicación.

2. Responsabilidade

CMM exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.
O sitio web CMM utiliza cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.
Desde o sitio web CMM é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que CMM non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos.
CMM non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web de CMM.
Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas ao día. No entanto, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

3. Protección de datos persoais

CMM comprométese co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e as previstas no seu regulamento de desenvolvemento.
CMM pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da Entidade informando os usuarios respecto dos seguintes aspectos:

  • Datos do Responsable do Tratamento.
  • Datos Tratados.
  • Ficheiro no que se almacenan.
  • Finalidade do tratamento.
  • Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.
  • Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

4. Propiedade Intelectual e Industrial

O sitio web www.conmoitamiga.org, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos son propiedade da Asociación Cultural Con Moita Miga ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados os datos contidos na presente web, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización dos mesmos, require en todo caso que se cite de forma clara e expresa a autoría dos mesmos, estando prohibido en todo caso, proceder á modificación dos referidos datos sen a autorización do autor.
Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, CMM conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.
Este sitio web está elaborado con software libre e licenza GNU / GPL.
O prestador autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal de CMM.
O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de CMM sobre os mesmos.
Para realizar calquera tipo de observación respecto de posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do mail conmoitamiga@gmail.com.

5. Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.